Adatkezelési tájékoztató

Livits Réka, (a továbbiakban: Tulajdonos) a visualive.eu honlapot (a továbbiakban: Honlap) felkereső természetes személyt tájékoztatja arról, hogy személyes adatait a Honlap használatával összefüggésében kezeli, az alábbiak szerint:

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1.1 Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

1.2 Adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, korlátozás vagy éppen a törlés.

1.3 Adatkezelő:
az a természetes jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

1.4 Címzett:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnak címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

1.5 Érintett hozzájárulása:
az érintett akaratánakönkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezésétadja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. ADATKEZELÉSEK
A. A Honlapra látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
A Tulajdonos honlapjára látogatóknak lehetőségük van annak beállítására, hogy milyen típusú cookie-kat (cookie, a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül) használhat a Honlap. A cookie beállításokat a felhasználó később bármikor megváltoztathatja a böngészőjében is.

Szükséges Cookie-k
Ezek a cookie-k elsősorban a Honlap megfelelő működéséhez szükségesek. Ezen túl analitikai mérésekre, illetve a honlapon futó hirdetések megjelenítésére szolgálnak.

Ezzel a beállítással a felhasználó az alábbiakat engedélyezi:

Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése
Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése
Statisztikai célú webanalitikai mérések
Hirdetések megjelenése a Honlapon
Funkcionális Cookie-k
Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy a felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések kerüljenek megjelenítésre a felhasználónak.

Ezzel a beállítással a felhasználó az alábbiakat engedélyezi:

Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése
Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése
Statisztikai célú webanalitikai mérések
Hirdetések megjelenítése a Honlapon
Felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak)
Kényelmi Cookie-k
Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Honlap használatát elemezve személyre szóló tartalmak és hirdetések kerüljenek megjelenítésére, megküldésre a felhasználónak.

Ezzel a beállítással a felhasználó az alábbiakat engedélyezi:

Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése
Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése
Statisztikai célú webanalitikai mérések
Emlékeztető küldése a kosárba helyezett termékekről
Hirdetések megjelenítése a Honlapon
Felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések(remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak)
Honlap- használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott tartalmak kerüljenek megjelenítésre a Honlapon
A Honlapon mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy a felhasználó személyre szóló ajánlatokkal kerüljön megkeresésre az általa megadott elérhetőségeken
B. Regisztrációs űrlap kitöltése
Jogalap:
az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Tulajdonos Honlapján a regisztrációs űrlap kitöltésével és a “regisztrálok” szövegrész bejelölésével ad meg.

Cél:
(i) a Honlapon található, regisztrációt követően elérhető tartalmak (szakmai cikkek, tanulmányok) megismerése.

Érintett adatok:
név, e-mail cím, telefonszám, ország

Érintett személyek:
minden olyan természetes személy, ak ia Honlapon a fent írtak szerint regisztrál.

Időtartam:
a hozzájárulás visszavonásig, de legfeljebb 5 évig

Címzett:
a Tulajdonos, adatfeldolgozók

C. Információkérés során végzett adatkezelés
Jogalap:
az érintett hozzájárulása.

Cél:
azonosítás, kapcsolattartás.

Érintett adatok:
név, e-mail cím, telefonszám, ország

Érintett személyek:
minden olyan természetes személy, aki a Tulajdonos szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban a Honlapon keresztül információt, ajánlatot kér és megadja személyes adatait.

Időtartam:
az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő legfeljebb 1 év

Címzett:
ügyfélkapcsolatot ellátó munkatársak, adatfeldolgozók, vezető tisztségviselő

D. Feliratkozás hírlevélre
Jogalap:
az érintett hozzájárulása.

Cél:
gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a Tulajdonos termékeivel, szolgáltatásaival összefüggű aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések.

Érintett adatok:
név, e-mail cím

Érintett személyek:
a hírlevelek küldéséhez hozzájáruló magánszemélyek

Időtartam:
a hírlevélről történő leiratkozást, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonását követően a személyes adatokat haladéktalanul törölni kell

Címzett:
a marketing tevékenységet ellátó munkavállalók, vezető tisztségviselők, a hírlevelek küldésével kapcsolatban igénybe vett közreműködő adatfeldolgozók

3. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve- a kötelező adatkezelések kivételével- törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a Tulajdonos elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:
A Tulajdonos megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22 és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Tulajdonos jelen tájékoztatóban írt elérhetőségein keresztül gyakorolható. Az érintett részére, kérésére- személyazonosságának igazolását követően- szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a Tulajdonostól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtássának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.
A Tulajdonos a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti a Tulajdonos által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Tulajdonos indokolatlan késedelem nélkül töröljea rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat a Tulajdonosra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, a Tulajdonosra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a közérdekből vagy a Tulajdonosra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére a Tulajdonos korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
a Tulajdonosnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényeli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Tulajdonos jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Tulajdonos tájékoztatja az érintettet.

Az adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Tulajdonos rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy a Tulajdonosra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy a Tulajdonos vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén a Tulajdonos a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amenyniben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozés esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a profilalkotást is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

az érintett és a Tulajdonos közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát a Tulajdonosra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jogorvoslatokhoz való jog:
Bírósághoz fordulás joga:Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax.: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu